Polski Związek Głuchych zaprasza do testowania nowych instrumentów wsparcia na rynku pracy!

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach Pilotażu następujących instrumentów: BON NA START oraz MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY.


-   BON NA START – wariant 3 - bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 9 miesiącach od podjęcia zatrudnienia.
-   MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY - świadczenie przyznawane na zakup indywidualnie dopasowanego sprzętu, urządzeń i oprogramowania stanowiących wyposażenie stanowiska pracy, które osoba z niepełnosprawnością może wykorzystać na różnych stanowiskach pracy (u tego samego lub różnych pracodawców).

Zachęcamy do sprawdzenia warunków otrzymania wsparcia, które zawarte są w Procedurze naboru Bonu na Start i Mojego Dostępnego Miejsca Pracy.

 

Wnioski można składać od 01 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. lub do zamknięcia listy. 
Liczy się kolejność zgłoszeń – decyduje data wpływu poprawnie złożonych wniosków!

Wsparcia udzielają opiekunowie pilotażu.
Kontakt:
email: pilotaz.ww@pzg.org.pl
telefon: 724 565 060
https://www.facebook.com/pilotaz.ww.pzg
kontakt tłumacza PJM


Źródło finansowania:  Projekt “Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, który realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider) ,w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych ,Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.02.06.00-00-0065/19