Cel konsultacji

Propozycje instrumentów do modyfikacji lub wprowadzenie nowych instrumentów w zakresie wsparcia aktywności osób z niepełnosprawnościami w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej – opracowane przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

Opracowanie zawierające opis instrumentów w PJM:

Opracowanie zawierające opis Instrumentów w PDF (dostępne również dla niewidomych):

 

Komentarze

Wojewódzki Urz…

str.2, pkt 2B Zmiana zasad rozliczania dotacji:

zmiana fragmentu zapisu na "kwalifikowane są wszystkie wydatki, mające związek ze specyfiką działalności (wg PKD), poniesione na założenie i rozwój firmy (...)".

Uzasadnienie: większa dbałość o prawidłowe wydatkowanie środków publicznych.

pt., 11/02/2022 - 08:21 Adres
Powiatowy Urzą…

Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Propozycje rozwiązań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.
Dostępna i elastyczna dotacja
Ważnym elementem społecznym jak i  gospodarczym jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami  w sferze życia zawodowego poprzez stwarzanie warunków zatrudniania lub podejmowania pracy na własny rachunek. Zasadne jest objęcie tej grupy społecznej indywidualnymi programami finansowanymi ze środków publicznych. Istotnym elementem w tym procesie jest posiadanie przez powiat jak i jednostki udzielające pomocy adekwatnych zasobów finansowych i instytucjonalnych na poziomie zapewniającym nieograniczony dostęp do nich stosownie do potrzeb.  Należy rozważyć pozostawieni finansowania kosztów po stronie PFRON i wydzielenie z tych środków funduszu przedsiębiorczości, dystrybułowanego i rozliczanego przez punkty PFRON. Mając na uwadze ograniczanie limitów FP przekazywanych do realizacji działań dla PUP niezbędne byłoby zapewnienie celowego źródła finansowania poza limitem przyznawanym dla powiatu. 

Nowa droga zawodowa – specjalistyczne doradztwo zawodowe dla osób , które uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności,
Osobą z niepełnosprawnościami można stać się w każdym wieku, na skutek urazów, wad wrodzonych, chorób przewlekłych (w tym również tych związanych z wykonywanym zawodem) pogarszających  często stan zdrowia uniemożliwiając w różnym stopniu codzienne funkcjonowanie. Zasadne jest objęcie tej grupy wsparciem doradczym w działaniach zmierzających do  aktywności zawodowej. Istotnym elementem w tym procesie będzie zapewnienie zewnętrznego finansowania zatrudnienia doradców zawodowych ze źródeł poza budżetem powiatu, posiadanie adekwatnych zasobów instytucjonalnych ( do pełnienia dyżurów osobistych i online) na poziomie zapewniającym dostęp do nich stosownie do potrzeb.  Należy również zwrócić uwagę na procedurę otrzymywania informacji zwrotnej w zakresie uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności – przyspieszenie tego terminu będzie niwelowało wydłużający się czas do otrzymania stosownej pomocy. Ważnym elementem będzie właściwe określenie kanału informacyjnego  - zamiast przenosić informacje o usłudze do PUP udzielać jej w CIDON kompleksowo wraz z innymi informacjami o możliwościach otrzymania przez osobę pomocy. Należy rozważyć pozostawieni realizacji tej pomocy jak i finansowania jej kosztów po stronie PFRON – co zwiększy dostęp osobom do informacji o możliwości uzyskania różnorodnego wachlarza pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w procesie rehabilitacji zawodowej.
 
Biznes bez barier  - Asystent działalności gospodarczej.O tym, że niepełnosprawność nie powinna być przeszkodą w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym i gospodarczym nie trzeba chyba nikogo szczególnie przekonywać. Właściwe rozeznanie potrzeb osób z niepełnosprawnością, znajomość obowiązujących uregulowań prawnych to elementy niezbędne w dążeniach do wspierania osób z niepełnosprawnościami do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Należy zwrócić uwagę na doprecyzowanie zakresu udzielonego wsparcia przez asystenta aby niwelować ryzyko nadużyć finansowych czy też traktowania asystent jako współprowadzącego działalność gospodarczą. Dlatego tez należy rozważyć zapewnienie środków publicznych na finansowanie, dystrybuowanie i rozliczanie tego zadania przez punkty PFRON.
Inkubator przedsiębiorczości OzN – jako element systemu wsparcia aktywności zawodowej OZN
Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w podejmowania przez działalności gospodarczej może przynieś wiele korzyści na gruncie społecznym jak i ekonomicznym. Włączenie w realizację przedsięwzięcia NGO, wykorzystanie ich wiedzy, doświadczenia, potencjału kadrowego i dobrych praktyk nabytych w wieloletnich realizacjach działań wspierających aktywizacje zawodowa osób z niepełnosprawnościami byłoby ważnym elementem wzmacniającym powodzenie Inkubatora. Zapewnienie środków publicznych na finansowanie tej formy to kluczowy elementem powodzenia w jego funkcjonowania co ma szczególne znaczenie przy ograniczaniu limitów FP przekazywanych do realizacji działań dla PUP,  niezbędne byłoby zapewnienie celowego źródła finansowania poza limitem przyznawanym dla powiatu. Należy rozważyć finansowania kosztów proponowanego rozwiązania z środków PFRON.

pt., 11/02/2022 - 14:38 Adres
Powiatowy Urzą…

DOSTĘPNA I ELASTYCZNA DOTACJA

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej  niezależnie od źródeł jej finansowania, czy przeznaczenia środków powinna być udzielana przez jedną instytucję tak, aby OzN nie musiała przygotowywać kilku różnych wniosków dla różnych podmiotów. Najlepiej w tej sytuacji zastosować zasadę „jednego okienka”, co skróci procedury i ułatwi ubieganie się o wsparcie. Zasadnym jest wydzielenie wsparcia przeznaczonego na usprawnienia wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, lecz informacja o konieczności ich poniesienia i zakresie powinna być już określona wraz z biznesplanem. Nie ograniczy to samostanowienia OzN o własnej firmie, ponieważ wraz z planowaniem przedsięwzięcia pod względem biznesowym osoba ta weryfikuje także swoje potrzeby związane z niepełnosprawnością. W przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb po 6 m-cach od założenia firmy może ona je sfinansować w ramach II etapu rozliczania dotacji. Ponadto dotacja powinna być rozliczania na jednakowych zasadach niezależnie od przeznaczenia otrzymanych środków tj.  w formie ryczałtu lub rzeczywistych kosztów. Wówczas procedury są czytelne i zrozumiałe.

pt., 11/02/2022 - 15:17 Adres
Kinga Funek

Uwagi dotyczące instrumentu "dostępna i elastyczna dotacja:

- w przypadku finansowania dotacji dla osób z niepełnosprawnością ze środków Funduszu Pracy, powinni być one traktowane na równych zasadach z pozostałymi osobami bezrobotnymi. Finansowanie wskazanego instrumentu z FP sprawia, że jedna grupa osób bezrobotnych będzie korzystała z tego samego instrumentu, finansowanego z tego samego źródła na zasadach bardziej korzystnych.

- brak wcześniejszego ustalenia specyfikacji wydatków może prowadzić do nieracjonalnego wydatkowania środków oraz nadużyć. Ustalając z beneficjentem specyfikację wydatków przed dokonaniem zakupów już na wczesnym etapie można wykryć nieprawidłowości. Brak wcześniejszego ustalenia specyfikacji może prowadzić do tego, że beneficjenci dokonają zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub wątpliwych do uznania za zasadne/niezbędne do jej prowadzenia. Środki publiczne muszą być wydatkowane w sposób racjonalny i oszczędny. Bardziej korzystnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy określającej specyfikacje kosztów, z możliwością jej aneksowania w tym zakresie w każdym czasie na uzasadniony wniosek beneficjenta za zgodą Starosty.

- brak doprecyzowania ryczałtowego rozliczania dotacji. Czy oznacza to, że beneficjenci nie będą zobowiązani do dostarczenia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków np. faktur, potwierdzeń zapłaty? Takie rozwiązanie prowadziło by do nadużyć.

- brak informacji na temat sposobu zabezpieczenia ewentualnego zwrotu dotacji.

- dotacja na działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis. Przy długim okresie rozliczenia/wydatkowania dotacji co z ewentualnym dochodem wygenerowanym przez te środki np. w formie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym?

pt., 11/02/2022 - 15:25 Adres

Source URL: https://www.wlaczeniewylaczonych.pl/konsultacje/672-propozycje-instrumentow-do-modyfikacji-lub-wprowadzenie-nowych-instrumentow-w