Bon na start - nabór dodatkowy

Polski Związek Głuchych zaprasza do udziału w pilotażu instrumentu ,,Bon na Strat”, który został opracowany w ramach projektu “Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider), w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.02.06.00-00-0065/19

Celem pilotażu jest przetestowanie instrumentu Bon na start, który został opracowany w ramach projektu, aby sprawdzić jego funkcjonowanie.
Bon na Start, to dodatek motywacyjny w postaci jednorazowego świadczenia finansowego, wspierającego aktywność zawodową osoby z niepełnosprawnością w pierwszym okresie pozostawania w zatrudnieniu . 

Bon na Strat posiada następujące cechy: 
a)    indywidualizacja wsparcia (osoba uprawniona w całości decyduje o wydatkowaniu świadczenia),
b)    wsparcie mobilności i elastyczności danej osoby na rynku pracy.

Polski Związek Głuchych ogłasza dodatkowy nabór wniosków na wariant 2 Bonu na Start.
Bon na Start  wariant 2 wypłacany jest w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 6 miesiącach od podjęcia zatrudnienia.

Wnioskodawca instrumentu Bon na Start:
-    osoba z udokumentowaną niepełnosprawnością, która podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy zlecenie w wymiarze odpowiadającym co najmniej ½ etatu, z tym, że umowa musi obowiązywać co najmniej na okres 3 miesięcy liczonych od daty jej rozpoczęcia (dopuszcza się możliwość łączenia umów u różnych pracodawców z zastrzeżeniem, że każda z nich obowiązuje co najmniej na okres 3 miesięcy liczonych od daty jej rozpoczęcia, a ich łączny wymiar odpowiada co najmniej ½ etatu),
-    osoba z niepełnosprawnością, która udostępni umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę zlecenie wraz z wnioskiem, jako potwierdzenie zatrudnienia warunkującego wypłatę I etapu każdego z bonów.

Składanie wniosków osób zainteresowanych udziałem w testowaniu odbywa się na podstawie Procedury naboru instrumentu Bon na Starty.

Wnioski można składać zgodnie z harmonogramem naboru.
 

Wariant Bonu na Start

Termin naboru

2 wariant Bon na Start

01.11.2022 - 30.11.2022

Pytania dotyczące instrumentu:
email: pilotaz.ww@pzg.org.pl
tel.: 724 565 060
Kontakt z tłumaczem PJM

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnij online wniosek

Wypełnij wniosek online